K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre AVUKAT DENİZ AKBIYIK sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilgilendirme hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla AVUKAT DENİZ AKBIYIK Tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; AVUKAT DENİZ AKBIYIK çalışanları ve/veya bayiler gibi firmamız ile anlaşmalı üçüncü kişiler ile bunların ticari varlıklarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için katıldıkları çeşitli toplantı, iş ağı oluşturma organizasyonu (networking), potansiyel iş görüşmesi gibi organizasyonlarda paylaşarak alenileştirdiğiniz veya paylaşılmasına rıza gösterdiğiniz ad, soyadı, unvan, çalıştığınız kurum adı, telefon numarası ve e-posta adresi verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Buna ek olarak AVUKAT DENİZ AKBIYIK’ye yönelik olarak geri bildirim, şikâyet ve benzeri konular için 0554 992 64 75 hattımızı, internet sayfasını kullandığınızda veya firma internet sitemizi ve AVUKAT DENİZ AKBIYIK’ye bağlantılı sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, AVUKAT DENİZ AKBIYIK markalı ürünlerinin tanıtımı, bu ürünlere ilişkin kampanyalar, promosyonlar ve diğer pazarlama aktiviteleri ile firmamız tarafından düzenlenen veya düzenlenmesinde firmamızın desteği olan çeşitli toplantı, seminer ve eğitimlere katılım için davet ve bilgilendirme yapılması ve resmi tatil, özel gün ve bayramlara ilişkin tebrik mesajı gönderilmesi başta olmak üzere AVUKAT DENİZ AKBIYIK  ve iştirakleri ile  firmamız ile anlaşmalı gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle aramızda yapılacak sözleşmelerin kurulması ve/veya ifa edilmesi veya kanunlarda öngörülen nedenlerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Ancak firmamız tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminen  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca ilgili kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatı sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

AVUKAT DENİZ AKBIYIK  Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Kişisel Verileriniz Saklama Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu aydınlatma bildiriminde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK Madde 7(1) hükmü uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya sizin herhangi bir zamanda yapacağınız talep üzerine tarafımızca silinecek ve yok edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak: Kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz . Başvurunuzu:

Mersinli Mah. 2803 sok. no:29 kat:1 d:1 Konak/İzmir adresine yazılı olarak;

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@avdenizakbiyik.come-posta adresine;

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVKK tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilir.